It’s al so quiet…

4.6.2014  /  posted in: Personal  /  20 Comments

* Warning, long text coming up, click away if this is something you can’t handle right now. Or ever. *

* Waarschuwing, er komt een ellenlange tekst aan, tijd om weg te klikken als je daar nu geen zin in hebt. *

So… It’s quiet over here. I know it, you know it, we all know it. I will not beat around the bush too much and just say what it’s all about. I’m tired, stressed out and unhappy. It sounds dramatic, and to me, it really is. Not that I’m crying in bed all day, but there’s tears involved. Why do I need to share this, you ask. Because I hate the fact that I don’t post here anymore. I hate the empty drafts box and I hate that I can’t interact with you guys as much as I used to.

Dus… Het is hier stil. Ik zie het, jij ziet het, iedereen ziet het. Ik ga niet te veel rond de pot draaien en gewoon zeggen hoe het komt. Ik ben moe, nerveus en een beetje ongelukkig. Het klinkt dramatisch, en voor mij is het dat ook. Niet dat ik de hele dag in bed lig te huilen, maar tranen zijn er wel. Waarom ik dit per sé moet delen, vraag je. Omdat het mij ongelooflijk stoort dat ik hier niets meer schrijf. Ik haat de lege conceptenmap en vind het heel erg jammer dat ik niet meer zoveel interactie met jullie heb als vroeger.

But let’s start from scratch. As you may or may not know, I studied and succeeded in becoming a freelance conference interpreter 2 years ago. I was really proud of myself and enjoyed using and perfecting my skills. But it got lonely. I did not feel at ease in my new professional environment and there were a lot of days spent at home, especially in calmer conference months. So last year, I decided to look for an additional job. I found one, very close to home, with lovely colleagues and a friendly and relaxed environment. All things I was missing before.

Maar, ik begin bij het begin. Zoals je misschien wel weet, of misschien ook niet, heb ik 5 jaar lang gestudeerd om conferentietolk te worden. Ik slaagde en was trots op mezelf. Ik genoot er ook van mijn nieuwe vaardigheden in te zetten en te verbeteren. Maar ik werd eenzaam, voelde me niet op mijn gemak in mijn nieuwe beroepsomgeving en ik zat ook vaak thuis, vooral in kalmere maanden op conferentievlak. Dus vorig jaar ging ik op zoek naar een extra baan. Ik vond er eentje, dicht bij huis, met fijne collega’s en een aangename werkomgeving. Alles wat ik daarvoor miste.

Around the same time, we bought a house. Not far from both our parents and with plenty of potential. So we started fixing it up right away. After a few months of working hard and spending all of my free time in our construction site, I decided this new job made me happy enough and let me earn money enough to make a major life change. I decided to quit interpreting. A profession that had me all excited and made me work my ass off for during my masters and post-graduate years no longer appealed to me. Stress, some unappreciative colleagues and general unhappiness with my professional life lead to this decision.

Ongeveer tezelfdertijd kochten we een huis, mijn vriend en ik. Niet ver van onze ouders en met heel wat potentieel. Dus stroopten we meteen de mouwen op en sloegen aan het verbouwen. Na enkele maanden hard werken, zowel op mijn nieuwe job als op onze werf, besliste ik dat deze nieuwe baan mij gelukkig genoeg maakte en financieel voldoende opleverde om een belangrijke beslissing te nemen. Ik stopte met tolken. Een beroep waar ik heel enthousiast over was en waarvoor ik in mijn masterjaar en postgraduaat hard voor gewerkt had, sprak me niet meer aan. Enorm veel stress, ondankbare collega’s en algemene ontevredenheid met mijn carrière leidden uiteindelijk tot deze behoorlijk drastische beslissing.

Somewhere in the back of my mind, I thought: this decision opens up space for a new adventure… But I still had a lot on my hands with our renovation and my corporate job so I had no doubts that this would be something for the future. But time passes by quickly. We worked so hard and finished our house in January. We moved immediately and have settled in quite quickly. Finally, all pieces of the puzzle were starting to come together. When the end of the renovation was in sight, I finally had the guts to start a new project, one that incorporates my biggest dreams, ambitions and fears. One that I knew was going to be challenging, financially as well as mentally. But also one I knew could make me very happy.

Ergens in mijn achterhoofd speelde het idee dat er zo natuurlijk ruimte vrij kwam voor een nieuw avontuur… Maar ik had nog te veel hooi op mijn vork met onze renovatie en mijn bureaujob dus was het maar logisch dat dit iets voor de toekomst zou zijn. Maar de tijd ging snel. We hebben hard gewerkt en ons huis was klaar in januari. We verhuisden onmiddellijk en alles viel snel op zijn plooien. Eindelijk werd alles een beetje duidelijk. Toen het einde van de renovatie in zicht kwam, had ik eindelijk de moed om aan mijn nieuw project te beginnen, eentje dat mijn grootste dromen, ambities en angsten verenigt. Eentje waarvan ik wist dat het een uitdaging zou worden, zowel financieel als ook mentaal. Maar ook eentje waarvan ik wist dat het mij heel gelukkig kan maken.

I’m ready to finally let the cat out of the bag now… I’m starting my own webshop! I’ll tell you all about it soon, but until then, here’s what it will be called:

En nu kan ik eindelijk de aap uit de mouw laten… Ik start mijn eigen webshop! Ik vertel jullie er snel alles over, maar tot dan moet deze tip van de sluier het doen:

Wander & Co

I can’t tell you how happy this makes me. There’s still a long road ahead with a lot of work to do, but I now feel confident enough to say that, as from July 1st, you’ll find all my favorite things united in one shop, my own. It will host a collection of small treasures from all over the world. To be the first to be updated on the items that arrive, the launch and all excitement surrounding it, be sure to follow on social media:

Ik kan echt niet uitdrukken hoe blij dit me maakt. Er is nog een lange weg voor de boeg, maar ik het staat nu als een paal boven water dat je vanaf 1 juli al mijn favoriete spulletjes in één online shop vindt, die van mij. Je zal er een verzameling kleine schatten van over de hele wereld vinden. Om als eerste te ontdekken wat er allemaal toekomt, de lancering te volgen en alles wat er rond hangt, volg zeker op de sociale media:

Instagram  Twitter   Facebook

All my love,

Xx Liesbeth

20
  comments / leave one below
                                        Share on:
Facebook Twitter More...Tags: , , ,